Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-04-27

Program "Ku mocy" - narzędzie do pracy z osobami stosującymi przemoc domową

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kładzie duży nacisk na pracę z osobą stosującą przemoc domową. Jednym z działań wskazanych do realizacji w tym obszarze są programy psychologiczno-terapeutyczne. Co prawda realizację wspomnianych programów zalecał już Krajowy Pogram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, to jednak dopiero nowelizacja ustawy z dnia 9 marca 2023 roku doprecyzowuje tą kwestię.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od 2021 roku umożliwia powiatom w naszym regionie korzystanie z gotowego programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych, pod nazwą "Ku mocy", autorstwa pani Katarzyny Łęgowskiej. Już 3 powiaty – chełmiński, M. Włocławek i wąbrzeski, podpisały z województwem kujawsko-pomorskim umowę licencyjną na korzystanie z programu, a w grudniu 2022 roku zakończono jego pierwszą praktyczną realizację.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 27 kwietnia, poświęcone było przybliżeniu doświadczeń z pierwszej realizacji programu "Ku mocy" oraz wyjaśnieniu przedstawicielom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie założeń programu i zasad ubiegania się o licencję. W zorganizowanym przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia oraz realizowanym w formule online spotkaniu uczestniczyli: autorka, realizatorzy programu, przedstawiciele 14 PCPR-ów oraz innych instytucji, a także pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Prezentacja założeń programu oraz refleksje bezpośredniego realizatora oddziaływań, potwierdzają słuszność tezy, że praca z osobą stosującą przemoc domową oraz wynikająca z niej zmiana postaw i zachowań takich osób, to skuteczny sposób na ograniczenie przemocy domowej.

 

Podstawowe założenia Programu Psychologiczno-Terapeutycznego "Ku mocy"

Głównym nurtem pracy terapeutycznej i psychologicznej, wykorzystanym w pracy z klientem jest nurt behawioralno-poznawczy. Zważywszy jednak na rozwój kierunków terapeutycznych, wywodzących się z tego nurtu, w programie, integrując doświadczenia, a także techniki zaczerpnięte z różnych modeli terapeutycznych pracy z klientem – wykorzystane zostały elementy Dialogu Motywującego, Terapii Schematów, Mindfulness, a także Porozumienia bez Przemocy (NVC –Nonviolent Communication), nazywane również komunikacją empatyczną lub językiem serca, które zostało stworzone przez amerykańskiego psychologa Marshalla B. Rosenberga.

Głównym założeniem programu jest zmiana wzorców zachowań oraz zaprzestanie używania przemocy przez osobę, która ją stosuje, jak i wprowadzenie trwałych, konstruktywnych zmian.

W programie przewidziane są 2 sesje indywidualne i 13 sesji, które mogą być prowadzone grupowo lub indywidualnie. 10 sesji – przewidziany czas trwania jest po 2 godziny na sesję, 5 sesji – czas trwania przewidziany jest po 1 godzinie na sesję – co daje łącznie 25 godzin zajęć w trakcie trwania całego Programu.

W warunkach otwartych spotkania powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

W programie nie powinny uczestniczyć:

  • osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość, które nie przeszły podstawowego programu terapii i nie utrzymują abstynencji,
  • osoby chore psychicznie,
  • osoby, które nie są sprawcami przemocy w rodzinie.

Należy pamiętać że wyznaczone w sesjach cele i zadania są tylko kierunkiem pracy. Praca psychologiczno-terapeutyczna, rodzaj interwencji na tym etapie powinny być dostosowane do indywidualnej sytuacji uczestnika.

/informacje pochodzą ze wstępu Programu Psychologiczno-Terapeutycznego "Ku mocy"/

Więcej informacji o programie "Ku mocy" oraz możliwościach uzyskania licencji na realizację programu, dostępne są w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 56 652 18 13.