Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Mediacje

Mediacja jest alternatywną, w odniesieniu do sądownictwa powszechnego, metodą rozwiązywania konfliktów i sporów.  Z roku na rok rośnie zainteresowanie mediacją; coraz więcej osób decyduje się na rozwiązywanie swoich problemów przy wsparciu mediatora.

 

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których moż­liwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

 

Zwolennicy  mediacji wskazują na różnice pomiędzy mediowaniem a sądownym załatwianiem sporu. Z przeprowadzanych badań wynika, że mediacja jest znacznie tańsza i szybsza niż postępowanie przed sądem, daje więcej satysfakcji; zawarta przed mediatorem ugoda jest prostsza do wyegzekwowania. 

 

Na czym polega więc fenomen mediacji? Wskazać należy na następujące jej cechy:

  • dobrowolność - zarówno o skorzystaniu z mediacji, jak i z postępowania przed sądem polubow­nym decydują dobrowolnie zwaśnione strony,
  • możliwość wyboru mediatora i arbitra,
  • możliwość decydowania o dowodach,
  • prostota procedur i szybkości postępowania,
  • bezstronność, neutralność i poufność,
  • niskie koszta.

 


Klienci Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnień mogą skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje są bezpłatne. Kontakt z mediatorem odbywa się za pośrednictwem pracowników Biura.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotek na temat mediacji

  • zdjęcie przedstawiające drugą stronę ulotki promującej mediacje, na całej stronie znajdują się teksty, dotyczące tej tematyki
  • zdjęcie przedstawiające pierwszą stronę ulotki promującej mediacje, oprócz tekstu widoczne na dole dwie siedzące na krzesłach oraz spoglądające na siebie, uśmiechnięte osoby - kobieta i mężczyzna