Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Porozumienia Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii

Mapka województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem porozumień

  • mapka województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem porozumień

Od lat pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami Województwa zawierane są specjalne porozumienia, na mocy których świadczona jest pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.

Porozumienia zawierane są na podstawie:

  • art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1, pkt. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2022.2094, z późn. zm.),
  • art. 216 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270, z późn. zm.), 
  • art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2021.1249, z późn. zm.),
  • art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.2151).

Przedmiotem Porozumienia jest współpraca dotycząca Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Merytoryczny nadzór nad realizacją porozumień zapewnia Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom.

Mieszkańcy gminy - strony porozumienia, mogą korzystać z telefonicznych i internetowych porad oraz konsultacji prawnych i psychologicznych. W uzasadnionych życiowo sytuacjach liczyć mogą na pełną obsługę prawną, obejmującą zastępstwo procesowe, mediacje oraz indywidualną terapię psychologiczną. Nadto w ramach porozumień przewidziane są szkolenia i bieżące konsultacje dla pracowników gmin przy realizacji programów edukacyjno-korekcyjnych, grup wsparcia oraz innych projektów o charakterze profilaktycznym z zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Gminy, z którymi zawarte są porozumienia zobowiązane są z kolei do współfinansowania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Należna kwota przeznaczana na  współfinansowanie zadania stanowi iloczyn liczby mieszkańców na stałe zameldowanych w danej gminie oraz określonej stawki kwotowej za jednego mieszkańca.

Przekazane przez gminy środki finansowe wykorzystywane są na merytoryczną realizację, promocję i obsługę techniczno-księgową przedsięwzięcia, którego dotyczy niniejsze porozumienie. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom przedstawia gminom roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne z realizacji zadania.

Poniżej znajduje się wykaz gmin - stron porozumienia. Wszystkie gminy, które uczestniczą w koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w województwie kujawsko-pomorskim obrazuje mapka województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem porozumień. 

 

Do pobrania:

 

 

Do pobrania:

GMINY ZAINTERESOWANE PODPISANIEM POROZUMIENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAŁĄCZONYM WZOREM   (w razie pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem Biura pod numerem telefonu +48 56 652 18 12).