Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

UWAGA: MATERIAŁ ARCHIWALNY

 

 

wystąpienie jednego z ekspertów zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przed siedzącymi uczestnikami w sali konferencyjnej Urzędu MarszałkowskiegoProblem przemocy w rodzinie jest problemem niezwykle istotnym. W Polsce każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób doznaje przemocy ze strony swoich najbliższych. Odpowiedzią na rozpowszechnianie się przemocy domowej było powstanie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 1 tejże ustawy „do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności: opracowywanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

Aktualnie trwają prace nad Wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poniżej znajdują się informacje na temat podjętych do tej pory działań. Zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz dalszego śledzenia losów Programu.

 

symbol zaokrąglonej niebieskiej strzałkiW dniu 12 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu pod nazwą "Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2020". Celem Programu jest przeciwdziałanie występowaniu oraz ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków jej stosowania w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

symbol zaokrąglonej niebieskiej strzałkiW dni 18 grudnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie zespołu, które zainaugurowało prace nad Programem. Członkowie zespołu wskazali obszary, które powinny zostać objęte działaniami Programu.  

Program opracowany zostanie przez Samorząd Województwa przy współpracy z Zespołem ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu, który pracować będzie nad jego utworzeniem wchodzą następujące osoby:

  • Jacek Habant, Elżbieta Opiłowska, Dorota Piekarek – Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
  • Emila Marciniak – Departament Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Beata Sulima – Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • Paweł Szymanowski – Kurator Okręgowy we Włocławku,
  • Katarzyna Łęgowska –  „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia”,
  • Arleta Miłuch – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy,
  • Regina Celińska – Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
  • Robert Lubrant – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy, Przewodniczący Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka”,
  • Marek Koliński - ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy.

 

 

symbol zaokrąglonej niebieskiej strzałki

W dniu 12 kwietnia 2013 r. miało miejsce skierowanie projektu Programu do konsultacji społecznych. Zainteresowani mogli zgłaszać uwagi co do treści programu do 16 maja 2013 r.

symbol zaokrąglonej niebieskiej strzałkiZakończyliśmy konsultacje projektu programu pt. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”. W konsultacjach aktywnie wzięło udział 10 instytucji, które zgłosiły łącznie 9 ogólnych uwag oraz 5 propozycji zmian zapisów do treści przedmiotowego programu.

Dziękujemy wszystkim jednostkom i organizacjom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu projektu programu.

 

 

symbol zaokrąglonej niebieskiej strzałkiW dniu 5 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi projektu programu pt. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”

symbol zaokrąglonej niebieskiej strzałkiW dniu 19 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.

Harmonogramy rzeczowo-finansowe "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020"

Raporty z realizacji "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020"

Informujemy, że przy analizie danych dotyczących wskaźników realizacji Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 za lata 2013-2019 dostrzeżono oczywistą pomyłkę pisarską w tabeli nr 1 na str. 3. Wspomniana pomyłka polega na wpisaniu w pozycji Liczba udzielonych konsultacji psychologicznych, w kolumnie Wartość osiągnięta w 2016 roku, wartości osiągniętej w roku 2015 (por. Raport za rok 2015, Tabela 1, s. 3), tj. 451, gdy tymczasem wartość osiągnięta w roku 2016 w ww. pozycji wynosi 614 konsultacji psychologicznych. Taka wartość, ustalona na podstawie materiałów źródłowych, była brana do obliczania skumulowanej wartości wskaźnika.