Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Informacja

widok z góry na piramidę z dłoni 6 osób stojących w okręgu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Do głównych celów i zadań Zespołu należą:

  • budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych zajmujących się problematyką przemocy.

 

Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup roboczych. W skład grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc. Jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

 

ZADANIA/PODMIOT ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GRUPA ROBOCZA
CEL PLANOWANIE/REALIZOWANIE DZIAŁAŃ NA POZIOMIE STRATEGICZNYM (W GMINIE) PLANOWANIE/REALIZOWANIE DZIAŁAŃ NA POZIOMIE WYKONAWCZYM W KONKRETNYM PRZYPADKU
SKŁAD OSOBY DECYZYJNE

OSOBY PRACUJĄCE W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z RODZINAMI

POWOŁANIE ZARZĄDZENIE WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA POWOŁANIE PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY LUB PRZEWODNICZĄCEGO
DOKUMENTACJA Z PRAC ZESPOŁU DOTYCZĄCA KONKRETNEJ RODZINY, FORMULARZE NK, PLAN POMOCY I JEGO EWALUACJA, WYKORZYSTANIE NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH I POMOCOWYCH

 

 

 

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

PRACA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO PRACA GRUPY ROBOCZEJ

- realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu, w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz ich efektów,

- możliwe jest podejmowanie przez grupę roboczą innych zadań, sprzyjających zmianie sytuacji rodziny, jak chociażby wzmacnianie jej zasobów, motywowanie do realizowania przyjętych działań,

- przekazywanie przewodniczącemu zespołu informacji o podjętych działaniach.