A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Alienacja rodzicielska i jej konsekwencje

Tematyce przemocy wobec dzieci, w tym negatywnym skutkom alienacji dziecka wobec jednego z rodziców, poświęcone było szkolenie, które zgromadziło 39 przedstawicieli różnych instytucji i służb oraz organizacji pozarządowych.

 

W dniach 19-20 listopada 2019 r., w Ostromecku, kuratorzy sądowi (20 osób), pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele oświaty, Policji i działacze organizacji pozarządowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych.

W trakcie 24 godzin zajęć dydaktycznych – głownie ćwiczeń i analiz konkretnych przypadków oraz debat o prezentowanych na zajęciach filmach, uczestnicy szkolenia mieli możliwość poszerzenia wiedzy o niekorzystnych zjawiskach towarzyszących rozpadowi rodziny i ich negatywnych skutkach na rozwój dziecka i sposobach pomocy dziecku i rodzinie. Ponadto, zajęcia były okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomocowych, zarówno między szkolonymi i szkolącymi, jak i pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i środowiska.

 

Szkolenie przeprowadził zespół trenerski w składzie:                                                                                                                      

  • Kinga Mickiewicz-Stopa – doktor psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w latach 2012-2018 pracownik ośrodka pomocy społecznej, najpierw jako asystent rodziny, następnie jako psycholog świadczący specjalistyczne poradnictwo rodzinne zarówno dla rodzin biologicznych, jak i zastępczych, realizatorka szkoleń z zakresu problematyki więzi oraz szeroko pojętych zaburzeń dzieci i młodzieży, autorka wielu publikacji naukowych, dotyczących w szczególności tematyki pieczy zastępczej,                                                                                                                                                            
  • Janusz Kaźmierczak – filozof oraz doktor socjologii ze specjalnością psychologia społeczna, mediator (mediacje w sprawach karnych, cywilnych, w tym gospodarczych oraz rodzinnych) – od 2006 roku współpracownik Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, realizator licznych szkoleń, współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik”.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń