A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Porozumienia Kujawsko-Pomorskiej NL

 


Mapka województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem porozumień

Od lat pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a gminami Województwa zawierane są specjalne porozumienia, na mocy których świadczona jest pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Porozumienia zawierane są na podstawie:

  • art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1, pkt. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j. z dnia 2019.03.18) ,
  • art. 216 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10), 
  • art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 t.j. z dnia 2019.11.19) oraz
  • art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218 t.j. z dnia 2020.02.11).

Przedmiotem Porozumienia jest współpraca dotycząca "Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Merytoryczny nadzór nad realizacją porozumień zapewnia Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

Mieszkańcy gminy - strony porozumienia, mogą korzystać z telefonicznych i internetowych porad i konsultacji prawnych oraz psychologicznych. W uzasadnionych życiowo sytuacjach liczyć mogą na pełną obsługę prawną, obejmującą zastępstwo procesowe, mediacje oraz indywidualną terapię psychologiczną. Nadto w ramach porozumień, przewidziane są szkolenia i bieżące konsultacje dla pracowników gmin przy realizacji programów edukacyjno – korekcyjnych, grup wsparcia oraz innych projektów o charakterze profilaktycznym z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminy, z którymi zawarte są porozumienia zobowiązane są z kolei do współfinansowania Telefonu "Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”. Należna kwota przeznaczana na  współfinansowanie „Niebieskiej Linii” stanowi iloczyn liczby mieszkańców na stałe zameldowanych w danej gminie i określonej stawki kwotowej za jednego mieszkańca.

Przekazane przez gminy  środki finansowe wykorzystywane są na merytoryczną realizację, promocję i obsługę techniczno – księgową zadania, którego dotyczy niniejsze porozumienie. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy przedstawia gminom roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne z realizacji zadania.

Poniżej znajduje się wykaz gmin- stron porozumienia. Wszystkie gminy, które uczestniczą w koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim obrazuje mapka województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem porozumień. 

 

Do pobrania:

 Ww. wykazy - stan na dzień 3.02.2021 r.

 

Do pobrania:

 

 

GMINY ZAINTERESOWANE PODPISANIEM POROZUMIENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAŁĄCZONYM WZOREM   (w razie pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem Biura pod numerem telefonu 56 652 18 12).

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń