A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - studia podyplomowe na UKW

 

 

Zachęcamy do skorzystania z nowej oferty studiów podyplomowych na UKW - Przeciwdziałenie Przemocy w Rodzinie. Rekrutacja trwa do 31 stycznia. 

W trakcie  studiów:

  • zapoznasz się z wiedzą z zakresu prawa oraz z praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. a także z zasadami organizowania świadczenia pomocy psychologicznej dziecku krzywdzonemu oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • zdobędziesz umiejętności interpersonalne konieczne do pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, ze sprawcami przemocy oraz kompetencje i sprawności w zakresie dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną przemocy w rodzinie a także  stosowania metod, technik i środków interwencji wobec sprawców przemocy.

 

Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia, pozwolą absolwentom Studiów Podyplomowych Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie  pracować w takich instytucjach, jak:

  • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • ośrodki interwencji kryzysowej, punkty interwencji kryzysowej,
  • punkty konsultacyjno-informacyjne, szpitale, ośrodki pomocy społecznej,
  • świetlice socjoterapeutyczne, poradnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,  zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wybrane placówki służby zdrowia oraz placówki dziennej i całodobowej opieki nad seniorami.

 

UWAGA:

Ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprzednim zdaniu egzaminu oraz spełnieniu pozostałych warunków.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na studiapodyplomowe.ukw.edu.pl.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń