A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Religia w Sieci - Sympozjum

 RELIGIA W SIECI - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? MŁODZI UŻYTKOWNICY

SIECI A DESTRUKCYJNE RUCHY RELIGIJNE

  

            XI Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym Toruń,    14 listopada 2019 r. (czwartek) 9.00-17.00 Centrum Dialogu Jana Pawła II (pl. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”)

 

       Człowiek współczesny, zwłaszcza młody, w znacznej mierze kształtuje swój „ogląd rzeczy­wistości” poprzez media elektroniczne. Choć na mentalność średniego i starszego pokolenia od­dzia­łuje jeszcze telewizja (a w znacznie mniejszym stopniu lektura książek i prasy), młodzi Polacy przez całe swe życie funkcjonują jednocześnie w dwóch wymiarach: realnym i wirtualnym. Dla niektórych ten drugi wymiar – ze względu na swe bogactwo treściowe i różnorodność formy – jest nie tyle dopełnieniem rzeczywistego życia (nauka, praca, dom, sport, relacje w rodzinie i rówie­śnicze, wspólnota religijna etc.), ile samym jądrem (centrum) zainteresowań. Większość młodych „przebywa” w świecie wirtualnym ok. 3,5 godz. dziennie. Częstokroć wytwarza to u nich uzale­żnienie. Internet jest dla nich nie tylko użytecznym źródłem rozrywki i informacji, ale nade wszy­stko platformą komunikacji (wymiany idei, znajomości, przyjaźni, wspólnoty zainteresowań, pasji) z innymi. Stąd taka popularność tzw. forów społecznościowych oraz - niestety - zagrożeń, które z bezkrytycznym uczestnictwem w wirtualnych światach się wiążą.              

 

Jednym z nich jest internetowa oferta religijna. Z jednej strony może ona poszerzyć, tak przydatną we współczesnym społeczeństwie pluralistycznym, wiedzę o innych religiach i pogłębić znajomość własnej. Z drugiej strony Sieć może być w tym zakresie groźna. Chodzi nie tylko o za­sianie w młodym człowieku podejścia relatywistycznego i przekonania, że wszystkie religie są w gruncie rzeczy fikcją czy złudzeniem. W Internecie werbują swych nowych adeptów i zwo­len­ników ruchy i sekty stosujące przemoc, grupy szerzące nienawiść religijną i rasową, czy wręcz propagujące satanizm. W zderzeniu z wrażliwą psychiką młodego człowieka takie treści wywołują zaburzenia psychiczne, degradują i dezintegrują osobowość, rozbijają naturalne więzi rodzinne, a nieraz prowadzą do samobójstwa.       

 

Dlatego namysł nad zagadnieniem destrukcyjnych ruchów religijnych w Sieci oraz potencjalnych skutków ich oddziaływania na młodzież (uczestników i konsumentów wir­tualnej rzeczywistości) jest konieczny. Zwłaszcza dla nauczycieli i wychowawców, oraz osób, zaangażowanych w terapeutyczną pomoc młodzieży „z problemami” i członkom ich rodzin.  

 

 

Do pobrania:

       

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń