A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Rozpoczynamy nowy rok pracy z nowym programem przeciw przemocy w rodzinie.

W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na swoim pierwszym posiedzeniu w 2021 roku podjął uchwałę nr 1/39/21 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026”.

Wspomniany wyżej program, to efekt pracy autorskiego zespołu, który od lipca 2020 r. korzystając z różnych form komunikacji, tworzył projekt programu, a następnie prowadził jego konsultacje  z wybranymi środowiskami.

Pod koniec grudnia 2020 r. projekt, zawierający diagnozę zjawiska, określenie celów programu i głównych kierunków interwencji , a przede wszystkim katalog działań pomocnych w realizacji głównego celu programu, tj. jest ograniczenie skali przemocy w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wzmocnienie systemu wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, był już gotowy i rozpoczęto procedurę zmierzająca do przyjęcia programu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

A teraz następuje czas wdrażania wszystkich zawartych w programie działań - według rocznych harmonogramów i intensywna praca, aby osiągnąć założony cel.

 

DO POBRANIA:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń