A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenie dla przyszłych trenerów programu "Bez przemocy"

Szanowni Państwo,

Departament Spraw Społecznych organizuje szkolenie z zakresu realizacji odziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szkolenie dla przyszłych trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2) w dniach 7-11 października 2019 r.

Szkolenie będzie trwało 50 godzin dydaktycznych, udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizator zapewnia:

  • wyżywienie (obiad, serwis kawowy),
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające przez okres 5 lat, do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
  • wg. ww. programu (dla uczestników, którzy wezmą udział we wszystkich zajęciach i pozytywnie napiszą test sprawdzający).

 

Organizator szkolenia nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży.

Kandydaci na szkolenie powinni spełniać poniższe kryteria[i]:

  • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej;
  • albo ukończone studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  • udokumentowane ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin;
  • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie pary trenerów (kobiety i mężczyzny), którzy potem wspólnie będą mogli pracować zgodnie z programem „Bez przemocy” oraz przesłanie na adres mailowy: e.wierszyło@kujawsko-pomorskie.pl scanu wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik).

 

Wszystkich dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod numerem telefonu 56/ 652 18 13.

 

DO POBRANIA:


[1] por. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne – Dz.U. 2011, nr 50, poz. 259.


 

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń