Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie Programu Profilaktyki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (obecna nazwa: Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej),  na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom.
Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżuruje prawnik i psycholog. Dzwonić  można każdego dnia, w godzinach od 17.00 do 21.00. Możliwe są spotkania osobiste - po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu. Pomoc można uzyskać także drogą mailową pod adresem niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl