Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-11-10

Zapobiegamy wypaleniu zawodowemu

Realizując działania zaplanowane w Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 oraz w Kujawsko-Pomorskim Programie Wspierania Rodzin na lata 2014-2022 „Rodzina jest najważniejsza”, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził warsztaty profilaktyczne zapobiegające wypaleniu zawodowemu dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie, w tym z rodzinami dotkniętymi przemocą domową.

Warsztaty były realizowane we współpracy z dwunastoma gminami i dwoma powiatami naszego województwa. Ich realizacja trwała od czerwca do listopada 2021 r. –dla 25 grup warsztatowych, a w zajęciach uczestniczyło łącznie 215 osób. Wśród uczestników znaleźli się głównie pracownicy ośrodków pomocy społecznej, a także policjanci, nauczyciele, kuratorzy sądowi, funkcjonariusz Straży Miejskiej, pracownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, przedstawiciel służby zdrowia i inne osoby realizujące zadania na rzecz rodzin w kryzysie.

Jak wynika z opinii zapisanych w ankietach ewaluacyjnych, warsztaty były dobrym i potrzebnym elementem wsparcia dla osób realizujących zadania w tym tak trudnym i wyczerpującym emocjonalnie obszarze.